Reacties

“Bedankt voor het organiseren van de retraite, ik heb ervan genoten!”

“Ik ben heel blij dat ik deelgenomen heb aan deze retraite, de verhouding prijs/kwaliteit is prima!”

“Hoop dat dit initiatief verder kan gaan!”

“Ik vind de stilte echt een meerwaarde om tot rust te komen, alles innerlijk te overwegen.”

“Het thema is mooi meegenomen, maar sowieso zie ik een jaarlijkse retraite als een ideaal moment om jezelf nog meer te ontdekken en tot rust te komen.”

“Veel stilte doet deugd, daarom heeft de inhoud meer kans om door te dringen.”

Thema’s

Retraite 2023

Met Franciscus van Sales in de leerschool van de liefde en de goedheid. (pater Benny Berrens)

“Wij mensen worden niet naar God toe getrokken door middel van ijzeren kettingen, zoals bij een stier of een buffel wel gedaan wordt. Nee, wij worden gelokt met aangename dingen, heerlijke toezeggingen en heilige inspraken. Dat is wat past bij het menselijke hart, want dat is immers vrij. De eeuwige Vader trekt ons niet aan door dwang, maar door middel van geestelijke blijdschap. Hij zet een heilig lokaas in om onze ziel zachtjes naar zich toe te trekken. Onze vrije wil, Theotimus, wordt door de genade nooit tot iets gedwongen of verplicht. Machtig maar teder brengt de genade ons in beweging, zonder onze vrije wil ook maar enige dwang aan te doen.”

Retraite 2022

Maria een uitverkoren vrouw (E.H. Chris Butaye)

Maria bekeken vanuit de 4 mariale dogma’s

“Het leven en het geloof van het gelovige volk openbaren dat de genade van de Onbevlekte Ontvangenis van Maria niet alleen een persoonlijke genade is, maar dat deze voor iedereen is bestemd. Zij is een genade voor heel het Godsvolk. In Maria kan de Kerk al zien waartoe ze geroepen is. Elke gelovige kan nu al de volmaakte vervulling van zijn eigen roeping zien. Moge elk van ons blijven dankzeggen voor wat de Heer door het mysterie van Maria van zijn heilsplan heeft willen openbaren. Een mysterie waar wij heel duidelijk zijn bij betrokken, omdat Jezus, van op het Kruis dat we vandaag vereren, heeft gezegd dat zijn Moeder onze Moeder is. Als kinderen van Maria genieten wij van alle genade die zij heeft ontvangen, en haar unieke waardigheid die zij door de Onbevlekte Ontvangenis kreeg, straalt ook over ons, haar kinderen.” (Paus Benedictus XVI – 14 september 2009)

Retraite 2019

Petrus (door E.H. Filip Hacour)

Aan de hand van enkele evangelieperikopen leren we samen met Petrus welk een strijd en vreugde het is de Heer van alle leven te vinden en gemeenschap te vormen.

In onze moderne samenleving is het niet vanzelfsprekend gemeenschap te vormen. De sterke nadruk op het individu helpt enerzijds de zelfontplooiing en de eigen talenten, maar bemoeilijkt anderzijds het zich verbonden weten met anderen én met God. Voor een christen betekent gemeenschap thuiskomen bij Christus en bij de lokale en wereldwijde gemeenschap van christenen in de Kerk. Een christelijk gezin zoekt naar die gemeenschap met elkaar en met God.
De apostel Petrus is één van de allereerste die met vallen en opstaan ‘thuisgekomen’ is bij de levende Heer Jezus. Petrus’ woorden “Heer, naar wie anders zouden wij gaan? In uw woorden vinden we eeuwig leven” prikkelen om net zoals hij Jezus Christus als bron van leven te leren kennen.

Retraite 2018

Vrouwen in de Bijbel (door Rector Filip De Rycke)

Tijdens de moederretraite verdiepen we ons in een aantal bekende en minder bekende vrouwen die een rol spelen in de Bijbel.

Aan de hand van de teksten uit de Heilige Schrift bezinnen we ons over de betekenis die zij hadden in de geschiedenis van God met zijn volk en we mediteren over de wijze waarop zij een bron van inspiratie kunnen zijn voor ons in onze concrete gezinssituatie.

Retraite 2017

Het genie van de vrouw (door Rector Filip De Rycke)

Paus Franciscus wordt niet moe te herhalen dat het ‘genie van de vrouw’ een wezenlijke bijdrage vormt aan de opbouw van de Kerk en van de samenleving.

Het concept van het ‘genie van de vrouw’ stamt van paus Johannes Paulus II. Zowel in zijn pastorale engagement als in zijn geschriften als hoogleraar filosofie en later ook als bisschop van Rome heeft de Poolse paus een bijzondere aandacht besteed aan de eigenheid en de zending van de vrouw.